Házirend

2024.április.19.

Házirend

2023.              

Babos József
Térségi Általános Iskola

9431 Fertőd, Madách sétány 2.

Tel/Fax: 99/370-914 

iskola@fertod.hu 

Honlap: http://wwww.fertodiskola.hu

OM azonosító: 030688


 

Tartalomjegyzék:

A házirend hatályos törvényi és rendeleti hivatkozásai                                                               3

A házirend célja és feladata                                                                                                         3

A házirend hatálya                                                                                                                       3

Az iskola dokumentumainak nyilvánossága                                                                                4

A tanítási órák, foglalkozások, ügyelet, főétkezési szünetek és a csengetési rendje                   4

A tanórai és tanórán kívüli egyéb foglalkozások rendje és formái                                               7

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások         11

A tanulók jutalmazásának elvei és formái                                                                                  12

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei                                                     14

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán

kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás                                                                       15

A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje, formái                     16

Az iskolai diákkörök, diákönkormányzat                                                                                  17

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések              18

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje, követelményei                                      19

A helyhiány miatti sorsolás lebonyolításának szabálya                                                              20

Az iskola feladatai a tanulók egészségfejlesztésével és biztonságával kapcsolatban                 20

Elektronikus napló használatához történő szülői hozzáférés hozzáférés módja                        22

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá

a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai    22

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, rendje                                                           23

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges tárgyak, dolgok behozatala az iskolába                          24

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó

területek használatának rendje                                                                                                   24

Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus, vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes, vagy azzal fenyegető cselekmények  megelőzésének, kivizsgálásának , elbírálásának elvei és intézkedései

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai                                                             26

Az iskola házirendjének véleményezése, elfogadása                                                                 27


 

A házirend hatályos törvényi és rendeleti hivatkozásai

 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Nkt. 25.:

 

 • 25. § (2), (3), (4)
 • 48. § (1), (4)
 • 50. § (1)
 • 58. § (1), (3), (4)

 

20/2012-es EMMI rendelet:

 

 • 5. § (1) a, b, c, d, e, f, g, h, (2) a,b, c, d, f, g,i
 • 15. § (1), (2), (3), (4)
 • 16. § (1), (2), (3)
 • 24. § (6), (7) a, b, c, d
 • 25. § (4)
 • 27.§ (2)
 • 51. § (1), (2) b, c, d. (3), (4), (5), (6) a, b, (7) a, f, (8), (10)
 • 53. § (1), (2)
 • 82. § (1), (3), (4)
 • 117. § (1)
 • 121. § (7)
 • 122. § (9)
 • 129. § (1), (4)

 

A házirend célja és feladata

 

 • A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 • A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

A házirend hatálya

 

 • A tanulói jogok gyakorlásának lehetősége a tanulói jogviszony létrejöttétől áll fenn. Az iskolába beiratkozott első osztályosok, tanulói jogaikat, a tanévnyitót követő első tanítási naptól gyakorolhatják.
 • A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
 • A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
 • A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

Az iskola dokumentumainak nyilvánossága

 

Az SZMSZ-t a Házirendet és a Pedagógiai Programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

 • A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
 • A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a tanulónak, illetve szülőjének át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót írásban és szóban tájékoztatni kell.
 • A házirend az iskola honlapján is megtekinthető.
 • A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük az osztályfőnöki órán, illetve a szülői értekezleten.
 • A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy előre egyeztetett időpontban.
 • A házirend tervezetét a nevelők, tanulók és a szülők javaslatai alapján az iskola igazgatója készíti el.
 • A házirend tervezetét megvitatja a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a nevelőtestület. A véleményezés ismeretében készíti el az iskola igazgatója a végleges tervet, melyet nevelőtestületi értekezleten kell elfogadni.
 • Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, tanuló vagy szülő javaslatára- az iskola igazgatója, nevelőtestület tagja, diákönkormányzat testülete, vagy a szülői szervezet kezdeményezheti.

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető:

 

 • Az iskola irattárában, faliújságján,
 • az iskola könyvtárában,
 • az iskola nevelői szobájában,
 • az iskola igazgatójánál,
 • az iskola igazgatóhelyettesénél,
 • az osztályfőnököknél,
 • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
 • a szülő szervezet elnökénél, (iskolaszék elnökénél),
 • a fenntartónál (a fenntartó kérésére).

 

A tanítási órák, foglalkozások, ügyelet, főétkezési szünetek és a csengetési rendje

 

Nyitva tartás és gyülekezés:

 

 • Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 18 óráig van nyitva.
 • Az iskola a tervszerű foglalkozásokat (iskolai tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, napközi) 16 óráig biztosítja, majd ettől az időponttól igény esetén 18 óráig felügyeletet biztosít.
 • Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
 • Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 45-re kell beérkezniük.
 • Az iskolába a tanulóknak reggel 745 – 755 között kell megérkezniük! Jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az iskola épületének zsibongójában és földszinti folyosóján kell gyülekezniük!
 • A tanítás és az órák kezdete előtt az osztályoknak az udvaron kell sorakozniuk (rossz idő esetén a folyosón), majd az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább a gyülekezési időpont után kell elfoglalni a helyüket az órarend szerinti teremben. A szülők várakozási helye a tanítás előtt és a tanítást követően megegyezik a tanulói gyülekező hellyel.
 • Az iskola könyvtára minden tanítási napon igény szerint nyitva tart. A könyvtár használatának részletes szabályairól beiratkozáskor a tanulók oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak.

 

Tanítási órák rendje:

 

 • Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1330 óra között kell megszervezni. A tanulók foglalkoztatása 16 óráig kötelező.
 • A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokat 1330 órától 1645 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.
 • Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 12 óra között.
 • A tanuló a 16 óráig történő foglalkoztatás alól csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke, (távolléte esetén az igazgató), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyására csak az igazgató adhat engedélyt.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanórai csengetés időrendje:

 

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítási órák 45 percesek, köztük 10 perc szünet van, kivéve a második szünetet, ami 20 perces. A tanítási óra végét csengő jelzi, ami az órát tartó szaktanárnak jelzi, hogy az órát minél hamarabb fejezze be. A kicsengetés előtt öt perccel rövid jelzőcsengő jelzi az óra közelgő végét.

 

 

jelző /rövid/         be /hosszú/          jelző /rövid/                ki /hosszú/

 

755                                800                        840                               845

                            855                        935                               940

                            955                        1035                             1040

                            1055                      1135                             1140

                            1150                      1230                             1235

                            1245                      1325                             1330

 

Óraközi szünetek rendje:

 

Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A szünetek felhasználhatók az iskola más épületeibe való átvonulásra. Nagyszünetben a tanulóknak kötelességük (megfelelő időjárás esetén), az iskola épülete előtti betonos részre levonulni, a többi szünetet fent töltik a folyosókon, illetve a tantermekben.

 

rövid/                  ki /hosszú/           szünet

 

800                        845                                10 perc

855                        940                                15 perc

955                        1040                             15 perc

1055                      1140                             10 perc

1150                      1235                             10 perc

1245                      1330                            

 

Ügyelet rendje:

 

 • Az iskolában reggel 700 órától (igény esetén korábbi időponttól) és az óraközi szünetek idején ügyelet működik. Az ügyeletes köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
 • A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.
 • Amennyiben az igazgató vagy helyettesei közül halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni
 • Az iskolában egyidejűleg 2 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:

-         alsó tagozat:           földszint+emelet

-         felső tagozat:         A földszint+emelet

-         felső tagozat:         B emelet

 • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.
 • Az iskola titkársága minden tanítási napon reggel 8 és 12 óra között tart ügyfélfogadást. Egyéb időpontokban a titkárság a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézik, ezért 12 – 16-ig az igazgató vagy megbízottja intézkedik.

 

A hetesek kiválasztása és feladatai:

 

A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyomány útján történik. A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik és pénteken tanítás után ér véget. Egy osztályban mindig két hetes van, ha az egyik vagy mindkettő hiányzik, az osztálynak az osztályfőnök figyelmeztetése nélkül kötelessége új heteseket választani.

 • A hetes gondoskodik a tanári asztal a szék és a tábla tisztaságáról, krétáról és a terem szellőztetéséről, szünetben a villany lekapcsolásáról.
 • Ha az osztálynak más teremben van tanórája, átvonuláskor a hetes kötelessége a tanterem bezárása.
 • A hetes jelenti az órát megkezdő szaktanárnak az osztály létszámát és a hiányzó személyét.
 • Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg, a hetes kötelessége, hogy jelentse egy pedagógusnak vagy az igazgatónak.
 • Nagyszünetben, mikor az osztály levonul az udvarra, az egyik hetes fennmarad és ügyel a tanteremre.

 

Az étkezés rendje:

 

 • Ebédlőben a nevelőtestület által elfogadott étkeztetési rend él, melyet a tanév elején alakítunk ki. A napközis gyerekek a napközis nevelővel érkeznek a megadott időpontban ebédelni. Az alsó és felső tagozatos menzások a tanórák után az ebédlő előtt sorban állva várják az ügyeletes nevelőt. Az ebédlőben csendben, rendben kulturáltan kell étkezni. Ellenkező esetben a rendbontó magatartás fegyelmi intézkedést von maga után.
 • Az ebédidő minden nap 1200 – 1400-ig van.

 

A tanórai és tanórán kívüli egyéb foglalkozások rendje és formái

 

Tanítási órák rendje:

 

 • A tanuló kötelessége, hogy írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ /jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon/ a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.
 • A tanuló kötelessége, hogy előkészítse tájékoztató füzetét vagy ellenőrzőjét és a szükséges tanfelszereléseit
 • A tanuló joga, hogy kézemeléssel jelezze szólási szándékát.
 • A tanuló kötelessége, hogy a tanterembe lépő - távozó felnőttet a napszaknak megfelelő köszönéssel tisztelje meg.
 • A tanuló kötelessége, hogy a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után.
 • A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idején, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, a naplóba ceruzával beírja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor 2-nél több témazáró dolgozat íratására. Ha a témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni kell, hogy arról többi szaktanár is tudomást szerezzen.
 • A tanulónak joga. Hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10. munkanapon sem mutatja be a tanulóknak, csak később, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem, Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy tartalmi részt nem vett figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja.
 • A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, az órán a többi diák munkáját ne zavarja.

 

A tanítási órák időtartama:

 

Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje 45 perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje kilencven percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.

Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat (felmérés) iratható. A szaktanár előre bejegyzi a naplóba a felmérés időpontját.

 

Tanórán kívüli foglalkozások, rendje és formái:

 

Tanítási órák után iskolánk tanulói szervezett foglalkozásokon vehetnek részt. A foglakozásokat csatlakozó órában tartjuk. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 – 1600 között szervezik meg. A foglalkozások időpontjáról a szülőket félévenként, előre értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 

Az intézményekben a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek:

 

 • Napközi otthonos foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.
 • Egyéb tanórán kívüli foglalkozások, mint szakkörök, énekkar, diáksportkör stb.

 

Napközi otthonos foglalkozás:

 

Ez foglalkozás a tanórákra való felkészülés, a pihenés, a játék, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.

 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok

 

 • A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik az SZMSZ előírásai alapján
 • A napközi otthon működésének rendjét az alsó tagozat munkaközössége dolgozza ki az SZMSZ előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi.
 • A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - a szülői kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató engedélyt adhat.

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei

 

 • A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
 • A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
 • A napközi otthonba, illetve a tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni.

 

A napközis felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

 

 • akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak
 • akinek mindkét szülője dolgozik,
 • akik rosszabb szociális körülmények között élnek.

 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások

 

A tanulóknak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, versenyeken, felzárkóztató vagy fakultációs órán, illetve a szakköri, sport-és diákköri csoportok munkájában. /együttesen: tanórán kívüli foglalkozások/ A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanév első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése az iskola nevelési-oktatási igazgatóhelyettesének feladata, a jelentkezéseket az osztályfőnököknek kell leadni.

A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskolai könyvtárat, más kulturális szolgáltatásait, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk, igénybevételük szabályai a létesítmények ajtajára, illetve falára van kifüggesztve.

 

Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola igazgatójával vagy helyettesével, titkárságával a szükséges termek és felszerelések biztosítása érdekében. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet.

 

 • Szakköröket a tanulók érdeklődésétől függően az iskolai tantárgyfelosztás lehetőségeinek figyelembe vételével, a munkaközösség-vezetők javaslata alapján indítunk. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A foglalkozások előre meghatározott tematika szerint történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkörök térítésmentesek.
  Énekkar a tantárgyfelosztásban meghatározott időkeretben működik. Az énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára történik. Az énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a kórusvezetőtől kérheti.
 • Diáksportkör a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport megszerettetésére alakul meg. A DSK, mint szervezeti forma az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken való részvételre. Felzárkóztató foglalkozások: Célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás.
 • Tömegsport foglalkozásokon való délutáni részvételhez a teret az iskola biztosítja:- őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar - téli időszakban: a tornaterem A tömegsport-foglalkozások pontos idejét tanévenként az iskolai munkatervben vagy tantárgyfelosztásban kell meghatározni.
 • Tehetségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások
 • Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások
 • Tanulmányi versenyek, vetélkedők / anyanyelvi verseny, matematika verseny.
 • Művészeti csoportok
 • Fakultatív hit és vallásoktatás időpontját és helyét a mindenkori órarend tartalmazza
 • Tanulmányi kirándulást szerveznek az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal május hónapban osztályaik számára.
 • Túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek az iskola nevelői, szülői az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára.
 • Versenyeket, vetélkedőket szervez az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.
 • Iskolai könyvtár szolgál a tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.
 • Hit- és vallásoktatást az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A tanulóknak a foglalkozásukra való igényüket a tanulóknak a tanév elején, szeptember 15-ig kell jelezniük az iskola vezetőségénél.

 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok:

 

 • A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.
 • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell.
 • A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
 • A nyári szünidőben a hagyományoknak megfelelően a szabadidő hasznos eltöltése érdekében táborokat szervezünk az, azt igénylő tanulók számára.
 • Az iskolai ünnepélyeken a lányoknak öltözete a következő: fehér ing, fekete szoknya, vagy nadrág, fekete cipő. Az iskolai ünnepélyeken a fiúk öltözet a következő: sötét nadrág, fehér ing, fekete cipő.

 

Tanítás nélküli munkanap és szünet

 

A diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. E program költségeit a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség viselik. A program lebonyolításában a nevelőtestület is részt vesz.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

 

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

 

A tanulók hiányzására vonatkozó rendelkezések:

 

 • A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.
 • A tanuló távolmaradását és okát a szülőnek az iskolába be kell jelenteni. A bejelentés naponta reggel személyesen, vagy telefonon történhet. Fertőző betegség esetén az iskolát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések megelőzése érdekében.
 • A tanuló távollétét igazolni kell.

 

Az alábbi esetekben tekinthető a hiányzás igazoltnak:

 

 • A tanulók betegségét orvos igazolta
 • A szülő kérelme alapján történő 3 napos hiányzás, mely családi ok miatt meghosszabbítható engedéllyel.
 • A szülő írásbeli kérelmére a 16 óráig szervezett tanórát nem érintő foglalkozásról egyedileg, vagy rendszeres időpontban engedéllyel távozik
 • Hatósági intézkedés, vagy egyéb ok miatt.

 

Az igazolt és igazolatlan hiányzás kritériumai:

 

 • A szülő félévenként 3 napot igazolhat. Ennél hosszabb ideig tartó betegség esetén orvosi vizsgálat szükséges.
 • Ha a szülő a mulasztást a tanuló iskolába járása után egy héten belül nem igazolja, úgy azt igazolatlannak kell tekinteni.

 

A hiányzások igazolásának módja:

 • A hiányzások igazolása vagy az ellenőrzőbe vagy e-naplóba történt bejegyzéssel vagy orvosi igazolással (külön lap) fogadható el
 • A hiányzást csak az osztályfőnök igazolhatja.

Távolmaradásra csak rendkívüli esetben kerülhet sor:

 • Engedélyt a szülő írásos kérelme alapján csak az osztályfőnök  adhat (max. 3 nap)
 • Előre bejelentett dolgozatírási időpontra vagy témazáró íratásának időpontjára a távolmaradást az osztályfőnök nem engedélyezheti.
 • 3 napot meghaladó és előre látható hiányzáshoz az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges.
 • Az első igazolatlan mulasztáskor az osztályfőnök köteles a szülőt írásban értesíteni, figyelmeztetni a következményekre.
 • Ismételt igazolatlan mulasztás esetén igénybe kell venni a gyermekjóléti szolgálatot.

Szabálysértési eljárás igazolatlan mulasztás esetén:

 • A tanulónak a hiányzás igazolását a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja.
 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
 • Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos felhívási, feljelentési nyomtatványok kitöltésére az osztályfőnök köteles.
 • Szakkör, felzárkóztató órák, egyéni korrekció, tanulószoba, napközi, énekkar hiányzásait is igazoltatni kell a szülővel.
 • Ha a tanuló 3 napot igazolatlanul mulaszt, úgy magatartásjegyének ezt tükröznie kell.
 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Az osztályfőnök ellenőrző útján figyelmezteti a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeire. Az iskola felszólítása írásban és családlátogatás útján lehetséges.
 • Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében.
 • Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

A tanuló késése:

 • Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az igazolás módja írásban történik.
 • A későn érkező tanuló az 1. és 2. alkalommal szóbeli figyelmeztetésben részesül.
 • Ha a tanuló 3 alkalommal elkésik az óráról, a szülőt írásban értesíteni kell. Az értesítés az osztályfőnök kötelessége.
 • Amennyiben a tanuló 8 esetben elkésik az óráról, és a 8 késést a naplóba bevezették, akkor oszt&aacut

Fotógalériánkból

Hit- és erkölcstan

2020. május 18. | 1 db kép

Mesemondó verseny

2019. november 7. | 20 db kép

Sport tábor 2019

2019. július 1. | 19 db kép
Babos József Általános Iskola, Fertőd

© 2011 | Babos József Általános Iskola, Fertőd

Cím:

9431 Fertőd, Madách sétány 2/B.

E-mail cím:

iskola@fertod.hu

Telefon:

(36) 99/370-914